2016 International Conference on Transportation Infrastructure and Materials

July 16-18, 2016, Xi'an, China

Home

Executive Committee Organizing Committee 
   
Sha, Aimin Chang’an Univ. (Co-chair)  Wang, Hainian Chang’an Univ. (Co-chair) 
Fang, Yingwu Virginia DOT, USA (Co-chair)  You, Zhanping Michigan Technological Univ., USA (Co-chair) 
Xie, Yongli Chang’an Univ. (Co-chair)  Gao, Lu Univ. of Houston, USA 
Han, Jie Univ. of Kansas, USA  Li, Peng Chang’an Univ. 
Mohammad, Louay Louisiana State Univ., USA Liu, Yu Chang’an Univ. 
Wang, Kelvin Oklahoma State Univ., USA Shen, Shihui Pennsylvania State Univ., USA 
Zaman, Musharraf Univ. of Oklahoma, USA Shi, Xianming Washington State Univ. USA 
Zhou, Wei Ministry of Transport of the P.R. China,  Wen, Haifang Washington State Univ., USA 
Sha, Aimin Chang’an Univ.  Yu, Xiong Case Western Reserve Univ., USA 
Zhao, Xiangmo Chang’an Univ.  Zhang, Hongguang Chang’an Univ. 
He, Shuanhai Chang’an Univ.  
   
International Advisory Committee Technical Committee 
   
Al-Qadi, Imad L. Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA  Wu, Chung Virginia DOT, USA (Co-chair) 
Bhasin, Amit Univ. of Texas at Austin, USA  Zheng, Junjie Huazhong Univ. of Tech. (Co-chair) 
Birgission, Bjorn Aston Univ., UK  Bai, Qiang Chang’an Univ. 
Buttlar, William G. Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA  Chang, George The Transtec Group, Inc. USA 
Chen, Jingyun Dalian Univ. of Tech.  Chen, Huaxin Chang’an Univ. 
Di Benedetto, Herve Univ. of Lyon, France  Chen, Jianfeng Tongji Univ. 
Fwa, TienFang  National Univ. of Singapore, Singapore  Chen, Jian-Shiuh National Cheng Kung Univ. 
Hamzah, Meor Othman Univ. Sains, Malaysia  Chen, Yu Chang An Univ. 
Huang, Xiaoming Southeast Univ.  Erkens, Sandra TU Delft, Netherlands 
Huang, Wei-Hsing National Central Univ.  Hao, Peiwen Chang An Univ. 
Kim, Richard North Carolina State Univ., USA  Huang, Baoshan Univ. of Tennessee, USA 
Lee, K. Wayne The Univ. of Rhode Island  Huang, Jie Univ. of Texas at San Antonio , USA 
Ling, Jianming Tongji Univ.  Huang, Shin-Che Western Research Institute, USA 
Liu, Xueyan TU Delft, Netherlands  Huang, Zhiyi Zhejiang Univ.
Loizos, Andreas National Technical Univ. of Athens, Greece  Ji , Jie Beijing Univ. of Civil Engineering and Architecture 
Masad, Eyad Texas A&M Univ. at Qatar, Qatar  Jiang, Gang Nanjing Univ. of Tech. 
Oeser, Markus RTWH Aachen Univ., Germany  Kim, Yong-Rak Univ. of Nebraska, USA 
Pellinen, Terhi Aalto Univ., Finland Lei, Huayang Tianjin Univ. 
Pratico, Filippo Mediterranea Univ. of Reggio Calabria, Italy  Leng, Zhen The Hong Kong Polytechnic Univ. 
Scarpas, A.(Tom) TU Delft, Netherlands  Li, Fen Wuhan Univ. of Tech. 
Sun, Lijun Tongji Univ.  Li, Ningyuan, Univ. of Waterloo, Canada 
Tang, Boming Chongqing Jiaotong Univ.  Li, Xinjun FHWA, Turner-Fairbank Highway Research Center, USA
Tayabji, Shiraz Applied Research Associates, Inc., USA  Ling, Tianqing Chongqing Jiaotong Univ. 
Tia, Mang Univ. of Florida, USA  Liu, Jenny Univ. of Alaska, Fairbanks 
Tighe, Susan Univ. of Waterloo, USA  Liu, Xiaoming Hunan Univ. 
Tsai, James Georgia Institute of Tech., USA  Qiu, Shi Beijing Univ. of Tech. 
Tutumluer, Erol Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA  Shi, Wei Qingdao Technological Univ. 
Uddin, Waheed Univ. of Mississippi, USA  Shen, Aiqin Chang’an Univ. 
Wang, Linbing Virginia Polytechnic Institute and State Univ., USA  Shen, Shuilong Shanghai Jiaotong Univ. 
Steinauer, Bernhard RTWH Aachen Univ., Germany  Tan, Yiqiu Harbin Institute of Tech. 
Wu, Shaopeng Wuhan Univ. of Tech.  Tian, Bo Research Institute of Highway Ministry of Transport 
Zhang, Xiaoning South China Univ. of Tech.  Wang, Dawei RWTH Aachen Univ., Germany 
Zhang, Zhongjie Louisiana Transportation Research Center, USA  Wang, Duanyi South China Univ. of Tech. 
Zheng, Jianlong Changsha Univ. of Science & Tech. Wang, Xingju Shijiazhuang Tiedao Univ. 
  Wang, Xudong Research Institute of Highway Ministry of Transport 
  Wang, Yuhong Hong Kong Polytechnic Univ. 
  Yang, Sanqiang Heibei Univ. 
  Zha, Xudong, Changsha Univ. of Science & Tech. 
  Zhang, Jinxi Beijing Univ. of  Tech
  Zhang, Wuyu Qinghai Univ.